خانه > فناوری اطلاعات, هک و امنیت شبکه, آموزش, آموزش اینترنت > چالشهاي ده گانه شبكه جهاني پيشروي آموزش هاي باز وازراه دوردرآستانه قرن 21 *

چالشهاي ده گانه شبكه جهاني پيشروي آموزش هاي باز وازراه دوردرآستانه قرن 21 *


 

سال2001 نه تنها آغاز يك سده جديدو يك هزارة نوين در سيستم جدول زمان بندي شده جهاني است بلكه هم چنين دسترسي به دوره هاي نويني از تحول فناوري اطلاعات ، اقتصاد مبتني بر دانش ، جامعه يادگيرنده مادام العمر وجهاني شدن سياست ، اقتصادوفرهنگ را نشان مي دهد. آموزش بازوازراه دور(ODL)در دستوركار توسعه راهبردي كليه دولت هاي ملي و جامعه بين الملل قرار گرفته است. با قرار گرفتن آموزش هاي بازوازراه دور همه مه با چالش هاي دهگانه اي مواجهه هستيم كه در مسير برنامه ريزي و توسعه در آستانه قرن 21 قرار گرفته اند.

 

ما به چه جهتي حركت مي كنيم (چشم انداز حركت ما به كدام جهت است)؟

 


مقصد ما كجاست؟ چه چيز جريان غالب آموزش در قرن 21 مي باشد؟ آيا آموزش سنتي مبتني بر حضور در محيط دانشگاهي جاي خود را به آموزش هاي باز واز راه دور خواهد داد؟ يا نسبت به آموزشهاي باز واز راه دور شكست خواهد خورد؟ آيا دانشگاههاي سنتي موجود سر انجام محكوم به نابودي خواهند بود و چندين دانشگاه مجازي مبتني بر شبكه جهاني نيروي غالب (قدرت مسلط)را در جامعه جهاني تعليم و تربيت تشكيل خواهد داد؟

به بيان ديگر ، آيا آموزش سنتي مبتني بر حضور در محيط دانشگاهي جايگاه خود را به عنوان جريان اصلي آموزش و پرورش حفظ خواهد كرد وآيا آموزشهاي باز واز راه دور (ODL) يك نقش جانبي (فرعي) را در بين شيوه هاي آموزشي در آينده به طور مستمر ايفاء خواهد نمود؟بعد از همه اينها ،آيا آموزش حضوري دانشگاه محور وآموزشهاي باز واز راه دور در حال يكي شدن هستند و تمايز بين آنها بيشتر و بيشتر نا مشخص مي گردد؟

 

آينده از آن چه كسي است؟


چه كسي در حوزه آموزشهاي باز و از راه دور پيروز آينده خواهد بود؟ جريان اصلي آموزشهاي باز و از راه دور در ابتداي قرن 21 چگونه خواهد بود؟ آيا آينده با دانشگاههاي سنتي حضوري (CBUS)، دانشگاههاي آموزش از راه دور تك كار كردي (DTUS) يا دانشگاههاي دو كا كردي (DMUS) مي باشد؟هم اكنون ابر دانشگاهها ودانشگاههاي مجازي با يك چنين چالشي مواجهه مي باشند. اين موسسات با كار كردهاي متفاوت به ترتيب با چه مزاياي استراتژيك و آسيب پذير رقابتي مواجهه مي گردند؟اين موسسات با كاركردهاي متفاوت به ترتيب با چه مزاياي استراتژيك و آسيب پذير رقابتي مواجهه مي گردند؟آياپاسخ به اين پرسش ها به خط مشي هاي ملي و زمينه هاي اجتماعي- اقتصادي در بخش هاي مختلف جهان بستگي خواهد داشت؟همه ما آگاهي داريم كه دانشگاه باز به عنوان نمادي از دانشگاههاي تك كاركردي آموزش از راه دور در ايالات متحده تاسيس شده و يك عرضه كننده كاملاً مبتني بر شبكه، به عنوان يك دانشگاه صنعتي (UFI)عمليات بر خط خود را در بريتانيا تا اواخر دهه 1990 ارائه نمود. علاوه بر آن ،يك دانشگاه مجازي در آفريقا تاسيس شده است ودر همان زمان 30 مورد از دانشگاههاي اصلي چين در سطح ملي به بازار آموزش مبتني بر شبكه (شبكه محور) اشتغال يافته اند.

 

نسلهاي سه گانه فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) وآموزشهاي باز و از راه دور

 


از دهه 1980 ، مفهوم نسل هاي سه گانه فناوري اطلاعات و آموزشهاي باز و از راه دور در سراسر جهان گسترش يافته و مورد پذيرش قرار گرفت. در حال حاضر همه ما مي دانيم كه از رويكرد تاريخي ، توسعه مستمر فناوري ارتباطات و اطلاعات از طريق ابزارهاي چاپي و پستي تا وسايل ارتباطي صوتي- تصويري و هم چنين فناوري ارتباطات و اطلاعات شبكه هاي كامپيوتري در جريان است. به موازات آن ، توسعه مستمر نسل هاي سه گانه آموزشهاي باز و از راه دور : از طريق يادگيري مبتني بر آموزش از راه دور چند رسانه اي و سپس بواسطه آموزش تلويزيوني وآموزش الكترونيكي ادامه داشته است .سوال اين است كه آيا نسل سوم آموزش الكترونيكي بر دو نسل اول آموزشهاي باز واز راه دور غلبه مي يابد (مسلط مي شود) و به عنوان روش غالب مطرح مي گردد؟

آيا اگر شبكه كامپيوتري به صورت ابر رسانه شود ديگراشكال رسانه اي به تدريج از بين مي روند؟ آيا آموزش و يادگيري مبتني بر شبكه تنها شكل آموزش وكارآموزي درآينده به جاي آموزش حضوري درچندين قرن گذشته خواهد شد؟

 

وعده (آينده)و واقعيت

 


به همه ما گفته شده است كه شبكه كامپيوتري قابليت برتري دارد و زمينه اي مساعد براي انواع روشهاي آموزش وكارآموزي- بويژه كارائي بالا وروش موثر ارتباطات وتعاملات دو طرفه استاد و شاگردان او را فراهم مي نمايد. به هر حال ، واقعيت هنوز تا حدي غير رضايت بخش است. كارشناسان فناوري به ما مي گويند كه فناوريها و كاركردهاي قدرتمند آنان از قبل وجود داشته اند و اكثريت ما به آن اعتقاد داريم. سياستمداران به ما متذكر مي شوند كه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ، صنعت آموزشي را در يك وضعيت انتقال انقلابي قرار خواهد داد و اكثريت ما چنين نظري داريم.سوال آن است كه چگونه مي توانيم پيش بيني صحيح كنيم؟براي مثال ، اثرات بالقوه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يك واقعيت بر نظام آموزشي مادام العمر وجامعه يادگيرنده آن چگونه است؟در حقيقت ، كاركردن با تمام معلمان و مربيان ، به وي‍‍ژه داشگاهيان در حوزه هاي مختلف علمي بي نهايت مشكل است . بنابراين ، سوال به اين صورت مطرح مي شود كه چگونه مي توان دانشگاهيان را در اين ماموريت تاريخي مشاركت دهيم؟اين يك چالش اساسي براي تمام دانشگاهيان در مدارس و دانشگاهها است كه با ICT آشنا شدند و در گسترش سيستم آموزشي يادگيري باز واز راه دور و نيز طراحي دوره هاي آموزشي و ابزار هاي چند رسانه اي يادگيري آزاد واز راه دور در گير باشند.

 

شكاف ديجيتالي

 


شكاف ديجيتالي بين كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه و نيز بين شهروندان هر كشور در ساليان اخير به شدت در حال افزايش است. ساختار ملي اطلاعات (NII)در كشورهاي مختلف قابل مقايسه نمي باشد ونيز ميزان دسترسي به طيف متنوعي از امكانات آموزش باز واز راه دور بين مناطق آمريكاي شمالي و كشورهاي زيرصحرا به شدت نا متعادل مي باشد.گزارشات مر بوط به چين، هند وآمريكا همگي مبين آن است كه يك شكاف ديجيتالي بزرگ بين خانوارهاي پر درآمد و كم درآمد وهم چنين ميان افراد ساكن مناطق شهري و روستائي وجود دارد. تا كنون دولتها در بسياري از نقاط جهان خط مشي را در مواجهه با مشكل شكاف ديجيتالي اتخاذ نكرده اند وجامعه بين الملل نيز با همان چالش مواجهه است.

 

كيفيت و تنوع پذيري برنامه آموزشي

 


جان دانيل علايق خود را دربارة كيفيت آموزش مجازي و دوره هاي آموزشي بر خط ابراز داشته است و مايكل مور نگراني خود را دربارة عدم تعادل موجود در برنامه آموزشي بر خط اعلام كرده است. گفته مي شود كه دوره هاي آموزشي مبتني بر ارائه در شبكه بر خط در جستجوي فروش خدمات خود تنها به افراد برتر جامعه- با نيت خاصي از جمله به اشخاصي كه در تجارت ،فناوري اطلاعات، صنايع بهداشتي ، امور خارجه و مشابه بازارهاي ثروتمند ارائه نمايد.اين مشكل تنوع پذيري برنامه آموزشي نه فقط در آمريكا بلكه در چين وساير مناطق به شدت عموميت دارد.بنابراين، چه كسي نيازها را در بقيه حوزه برنامه ريزي آموزشي- به ويژه نيازهاي مربوط به تعليم و تربيت در حوزه هاي خاص با ارزش فردي و اجتماعي بالا تامين مي كند- اما بايد توجه داشت كه سرمايه گذاري در وضعيت افزايش دستمزدها در بر خي حوزه ها همچون علوم طبيعي وعلوم اجتماعي بازده فوري ندارد.

 

ساختارهزينه ها

 


در آغاز دهه 1990،توني بايتز نگرانيهاي عمده خود را دربارة هزينه هاي نسبي آموزش تلويزيوني و الگوي صنعتي آموزش از راه دور عنوان كرده است. او بحث مي كند كه به نظر مي رسد ساختار هزينه ناشي از نسل سوم فناوريها خيلي متفاوت از هزينه موسسات آموزش از راه دور در الگوي صنعتي باشد.تا اواخر دهه 1990 ، گرويل رامبل اطلاعات جديد مربوط به هزينه ياد گيري بر خط را خلاصه كرده است .او مشخص كرد كه در آموزش ازراه دور، جايگزيني روشهاي مناسب براي پشتيباني از آموزشهاي حضوري موجب صرفه جوئي فزاينده مي شود.مزيت عمده سيستم هاي بر خط آن است كه آنها قادر به حمايت سازنده ومتمايز از مدل هاي يادگيري وآموزش هستند وبنابراين بر ويژگيهاي شخصيت زدائي ذاتي ويكسان سازي نسلهاي اول ودوم آموزش هاي از راه دور و باز غلبه مي كند.به هر حال ، اين امر يك فعاليت كار محور مي باشد.بنابراين ، ساختار هزينه آموزش از راه دور بر خط شباهت بيشتري با وضعيت مدلهاي آموزش حضوري دارد تا مدلهاي نسل اول ودوم با صرفه جويي هاي به مقياس آن. بزرگترين عامل هزينه اي در ميان هزينه هاي آموزش بر خط به هزينه پشتيباني از يادگيران آن مربوط مي شود. بحث هاي جاري طرفدار انتقال هزينه ها از دولت به دانشجو است و دانشجو بايد مسئوليت بيشتري براي آموزش خود بر عهده گيرد وانتظار ارتباط بر خط شخصي كمتري از سوي آموزش دهندگان با دانشجو مي رود.

اين ساختار هزينه يادگيري بر خط چالش واقعي را ايجاد مي كند كه هزينه هاي پشتيباني بر خط مي تواند در نهايت وسعت آن را محدود كند بطوريكه عرضه كنندگان آموزش وپرورش بتوانند فناوريهاي بر خط رادر مقياس بزرگ انطباق دهند.

 

تجارت الكترونيكي و تامين كنندگان نفع طلب

 


گفته شد كه آموزش الكترونيكي همراه با تجارت الكترونيكي و طب الكترونيكي از چشم انداز روشني در آينده بر خوردار است. بسياري از شركتهاي تجاري- به ويژه اكثريت آنها با پيشينه فناوري اطلاعات- به حوزه تجارت مخاطره آميز آموزش و پرورش از راه دور مبتني بر شبكه وارد شده اند.اينها تامين كنندگان انتفاعي آموزش و پرورش مي باشند بطوريكه دوره هاي آموزشي بر خط طراحي شده توسط خود يا با مشاركت موسسات آموزشي را ارائه مي نمايند.اين تامين كنندگان نفع طلب (جوياي سود) اگر به راستي خواستار تبعيت از توصيه هاي آدام اسميت راجع به حداكثر كردن سودآوري از طريق كاهش هزينه ها تا حداكثر نهايت باشند؟ با چه چالشي مواجه مي شوند. همانطور كه توسط مايكل مور تشريح گرديد ، ما سپس « جنگ قيمت ها » را با تامين كنندگان تجربه مي كنيم كه تلاش در حذف يكديگر دارند و تقاضا با كاهش هزينه ها افزايش مي يابد حتي با طيف متفاوتي از هزينه و كيفيت خدماتي كه مي تواند تحويل گردد.

 

آموزش از راه دور و يادگيري باز

 


بنابراين ، چه كسي مسئول حمايت از « افراد محروم » و « دوره هاي سود آور » در آينده خواهد بود؟هدف اصلي آموزش از راه دور- از زمان اختراع آن در قرن 19 – باز كردن (گشودن) دسترسي آنهائي بوده است كه از فرصت حضور در سيستم هاي رايج آموزش- به ويژه آموزش عالي – محروم شده اند. به نظر مي رسد كه اين هدف كاهش بي عدالتي و افزايش دموكراسي نمي تواند براي بسياري از عرضه كنندگان جديد آموزش بر خط جذاب باشد.آنها آموزش الكترونيكي رادر حكم تجارت الكترونيكي و دوره آموزش هاي بر خط را به عنوان يك كالاي مصرفي تلقي مي نمايند.آن قابل دريافت است اگر كسي قدرت خريد داشته باشد، در غير اين صورت دست نيافتني است. اين وضعيت يك چالش جدي براي « افراد محروم » و « دوره هاي غير اقتصادي » است.

 

آينده روشهاي آموزشي

 


به دليل جدائي معلم و ياد گيرنده از نظر فضاي زماني، آموزش از راه دور به واسطه ماهيت ،از آموزش حضوري دانشگاه محور متمايز مي باشد. بنا براين، روشهاي آموزشي سنتي- كه به واسطه آموزش سنتي مدرسه محور توسعه يافت نمي تواند به طور كامل در حوزه آموزش از راه دور به كار رود. روشهاي جديد آموزش در طي سه دهه گذشته جهت نظريه پردازي در آموزش و يادگيري از راه دور گسترش يافته است. به هر حال ، چون همگرائي بين آموزش از راه دور وآموزش سنتي عموميت بيشتري مي يابد، وظيفه توسعه يك نوع روش آموزشي يكسان در مقابل دانشگاهيان قرار گرفته است. اين روش جديد آموزشي يكسان بايد براي هر دو گروه دانشجويان سيستم حضوري و از راه دور و نيز هر دو گروه روش آموزش سنتي و آموزش از راه دور سودمند باشد.

نويسنده: گزينكفودين

ترجمه: شهرام هاشم نيا


 

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: