خانه > دین و مذهب, سخن هایی از کتابهای آسمانی > پند ها و سخنانی از پروردگار ( برگرقته شده از کتاب آسمانی مسلمانان)

پند ها و سخنانی از پروردگار ( برگرقته شده از کتاب آسمانی مسلمانان)


4-123):نه به آرزوی شماست نه اهل كتاب بلكه هركي كار بدی كرده باشد به كيفر آن خواهد رسيد.
4-140):اگر آيات خدا را مورد تمسخر قرار دادند با آنها منشينيد.
4-148):تهمت نزنيد و غيبت نكنيد.
4-153و154و155و156و157):نافرمانيهای بني اسرائيل:خدا را به ما بنما-گوساله پرستی-زير پا گذاشتن حكم روز شنبه
كشتن به ناحق پيامبران –بهتان به مريم-گفتند عيسی به صليب كشيده شده.
4-157):عيسی را نه كشتند نه به دار آويختند بلكه امر به آنها مشتبه شد.(كساني كه غير اين را ميگويند در شك و گمانند.).
4-و158و159):بلكه خدا او را بسوی خود بالا برد و روز قيامت او بر نيك و بد آنان گواه است.
4-160):پس به جهت ظلمی كه بنی اسرائيل كردند ما نعمتهای پاكيزه را بر آنان حرام كرديم.
4-167):گمراهی برای كسانی كه از راه خدا بازداشتند.
4-171):درباره خدا براستی سخن بگوئيد.- مسيح رسول خداست و كلمه الهی است و روحي از عالم الوهيت است كه به مريم
فرستاده شده است. تثليث قائل نشويد.
4-):مشخصات منافقان:در نماز بيحالند-رياكاری می كنند-خدا را ياد نمی كنند(چهرهای دورو دارند).
مشخصات كافران:به خدا وفرستادگانش كفر می ورزند(ما به برخی گفتار پيامبر ايمان نياورديم).
اسباط:فرستادگان بعد از يعقوب(فرزندان يعقوب كه 12 سبط بودند).
خدا خود گواهی ميدهد كه اين قرآن كلام خداست-با خويشاوندان قطع رابطه نكنيد.
5.سوره المائده:
5-1):به عهد و پيمان خود وفا كنيد-چهارپايان بر شما حلال گرديده مگر آنچه بر شما خوانده ميشود.
5-1و2):صيد هنگام احرام حلال نيست.
5-3):حرام است:گوشت وخون خوك-مردار-ذبح شده های كه نام غيرخدا برآن برده شده است-حيوان خفه شده
يا چوب زده يا از بلندی افتاده يا به شاخ مرده-باقيمانده صيد حيوان درنده مگر اينكه پاكش كرده باشيد-برای
بتان كشته شده باشد-قسمت كردن گوشت بوسيله چوبه های بخت آزمايي-اگر كسی مجبور باشد عيبی ندارد.
5-4):حلال است:آنچه پاكيزه است-صيدهايی كه توسط سگهای شكاری بدست مي آيد.(نام خدا را بر آن ببريد).
5-6)نحوه وضو گرفتن براي «الصلوه»اگر جنب هستيد «فاطهروا»(پاك شويد)-حال اگر مسافر باشيد يا بيمار
يا جنب شديد يا نزديكی كرديد و به آب دسترسی نداشتيد «فتيموا»-شرح نحوه تيمم كردن.(توجه!خدا سختی شما را نمی خواهد بلكه می خواهد شما را پاكيزه كند).
5-8):همواره عدالت را رعايت فرمائيد.
5-17):مسيح خدا نيست!.
5-18):يهود ونصاری گفتند:»ما پسران و دوستان خدائيم» بگو پس چرا او شما را به گناهانتان عذاب ميكند؟!.
5-24و26):قوم بنی اسرائيل از جنگ كردن برای پس گرفتن سرزمينشان عناد ورزيدند و خدا آن شهر را برايشان حرام كرد و آنها را 40 سال در بيابانی سرگردان ساخت.
5-27 تا 31):ماجراي 2 پسر آدم و كشته شدن يكی بدست ديگری.
5-31):يادگرفتن (قابيل)از يك كلاغ برای پنهان كردن جسد برادرش.
5-32):بدين سبب به بنی اسرائيل حكم كرديم:»هركس نفس بيگناهی را به قتل برساند مثل اين است كه همه مردم را به قتل رسانده و هركس نفسی را نجات بخشد مثل اين است كه همه مردم را نجات بخشيده است».
5-33):حكم كسانی كه با خدا و رسولش می جنگند و درزمين فساد می ورزند و به تبهكاری می پويند:كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست و پايشان بر خلاف هم بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد شوند.
5-34):مگر اينكه پيش از اينكه به آنها دست يابيد توبه كنند.
5-38):حكم مرد و زن سارق:دستهايشان را ببريد(قطع كنيد).
5-41):اشاره به تحريف تورات.
5-42):داوری به عدالت.
5-44):از هيچكس نترسيد(از من بترسيد)-آيات مرا به بهاى اندكى نفروشيد.
5-45):در تورات گفتيم:»جان-چشم-گوش-بينى-دندان و زخمها قصاص عين خود را دارند پس كسى كه به صدقه(غير قصاص) راضى شود نيكى كرده و كفاره دارد».
5-48):اگر خدا مى خواست شما را يك امت مى كرد ولى مى خواهد شما را آزمايش كند.
5-49و50):حكم فقط حكم خدا.
5-56):حزب الله كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده باشند.
5-57):با آن گروه كه دينشان را به بازی گرفته اند دوستی مكنيد و از خدا بترسيد.
5-58):آنها چون بسوى «الصلوه» خوانده شوند آن را به مسخره و بازى می گيرند چون نمى انديشند.
5-66):روزی انسان=عمل به كتاب خدا.
5-69):از اهل كتاب كسانى كه 1- به خدا و 2- روز جزا ايمان آورند و 3- عمل صالح انجام دهند ترسى بر آنان نيست.
5-73:((از يهوديان)كسانى اند كه 3 خدا قائل شدند.
5-87):اى اهل ايمان حرام مكنيد طعام های پاكيزه اى را كه خدا براى شما حلال كرده است.
5-89):خدا شما را بخاطر عقيده قلبى قسمى كه ياد می كنيد مؤاخذه مى كند.كفاره آن: طعام دادن 10 فقير-لباس پوشاندن يا آزاد كردن برده-اگر نتوانست 3 روز روزه بدارد.
5-90):نجس هستند:»الخمر»(آنچه كه تخمير شده باشد)-«الميسر»(قمار)-«الانصاب»(سنگهاى قربانى براى غير خدا)-«الازلام».از اينها دورى كنيد تا رستگار شويد.
5-91):شيطان بوسيله اينكار مى خواهد بين شما دشمنى بيافكند و شما را از ياد خدا باز دارد.
5-94):خدا شما را به چيزى از صيد مى آزمايد تا بداند چه كسى در نهان از او می ترسد.
5-95):هنگام احرام شكار نكنيد.كفاره شكار كردن عمد چهار پايان:2 نفر عادل معادل بودن آنرا تصديق كنند و بصورت قربانى به كعبه آورده شود يا اطعام چندين فقير يا معادل آن روزه بگيرد.
5-96):شكار از دريا هنگام احرام اشكالى ندارد ولى شكار از خشكى حرام است.
5-97):خدا كعبه را خانه حرام خود قرار داد براى نگهبانى از مردم.
5-99):بر عهده رسول فقط رساندن پيام است.
5-101):هرگز از چيزهايى نپرسيد كه اگر فاش شود شما را غمناك مى كند و اگر هنگام نزول قرآن از آن چيزها(در نزد قرآن) بپرسيد براى شما آشكار مى شود(مثال در آيه بعد).
5-103):خداوند هيچگونه(حكمی برای)»بَِحيرهٍ»-«سائِبَهٍ»-«وَصيلهٍ»و»حامٍ» قرار نداده است(ايرادهاى بنى اسرائيلى نگيريد!) (درگير جزئيات نباشيد-اسامى مربوط به حيوانات می باشد).
5-106 تا 108):احكام وصيت.
5-110):معجزات عيسى.
5-113 تا 115):فرستادن مائده آسمانى از طرف خدا بواسطه درخواست حواريون ازعيسى.
5-116و117):اى عيسى آيا تو به مردم گفتى كه مرا و مادر مرا 2 خداى ديگر سواى خدا بپرستيد؟ نه بلكه فقط آنچه را بمن فرمان داده اى را اجرا كردم و گفتم.
5-)انجيل به عيسى داده شد كه بعد از تورات(موسی)بود.
6.سوره الانعام:
6-7):اگر نوشته اى(ازطرف خودمان)بياوريم وآنها(كافرآن) آن را لمس كنند باز ميگويند جادويى آشكار است.
6-13):و آنچه در شب و روز آرام دارد از آن اوست.
6-17):اگر از طرف خدا به تو ضررى برسد(آزمايش الهى) تنها او برطرف كننده آن خواهد بود.
6-25):عده اى هستند كه بهيچ وجه به راه راست نمى آيند.
6-32):توجه كنيد! زندگي دنيا چيزى جز بازيچه و هوسرانى نيست.
6-36):اى رسول دعوت تو را تنها شنوايان ميتوانند اجابت كنند.
6-38):همه جنبندگان روى زمين امتهايى مثل شما هستند.
6-47):اگر عذاب الهى بيايد فقط گروه ستمكاران مجازات ميشوند.
6-48):ما پيامبران را فقط بيم دهنده و مژده دهنده فرستاديم؛كسانى كه ايمان آورد و كارهاى شايسته انجام دهد هيچ ترس و غم و اندوهى ندارد!.
6-50):خطاب خدا به رسول:»بگو گنجهاى خدا دست من نيست وغيب نميدانم وفرشته نيستم بلكه آنچه بمن وحى ميشود را پيروی می كنم».
6-51):آنان را جز خدا ياور و شفيعى نيست.
6-52):خداپرستان را ازخود مران كه نه چيزی از حساب آنان برعهده تواست نه چيزى ازحساب آنان بر تو.
6-57و62):حكم فقط از آن خداست.
6-59):كليد غيب نزد خداست وهيچ برگى از درخت نمى اُفتد مگراينكه او ازآن آگاه است(همه چيزرا می داند).
6-60):هنگام خواب شما را مى ميراند سپس باز می گرداند تا «اَجَلٌ مُسَميَّ».
6-61):براى حفظ شما (در دنيا) فرشتگانى را می فرستد.
6-65):عذابهاى خدا:آسمانى(فَوْقِكُمْ)،زمينى(مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ)،عذاب برخى از شما بر برخى ديگر.
6-68):از كسانى كه درباره آيات ما هرزه گويى می كنند روى برتاب تا وارد سخنى ديگر شوند اگر شيطان باعث فراموشيت شد بعد از آنكه متذكر كلام خدا شدى(بعد از جلسه) با آنها مجالست مكن.
6-70)كسانی را كه دنيا آنان را فريب داده و دين را بازيچه گرفته اند رها كن،هيچكس جز خدا(شفيع)و(ولی)نمى باشد.
6-75):به ابراهيم ملكوت آسمانها و زمين را نشان داديم تا به يقين برسد.
6-76و77و78و79):ماجراى احتجاج ابراهيم با قوم مشركش.(درمورد خورشيد و ماه و ستاره:می گفت اين خداى من است ولى هنگام ناپديد شدن يا غروب كردن می گفت من غروب كنندگان را دوست ندارم).
6-81):خدا براى كسانى كه بجاى خدا می پرستند هيچ برهانى قرار نداده است.
6-84و85و86):اسم چند پيامبر برگزيده از طرف خدا.
6-88):اعمال كسانى كه به خدا شرك ورزيدند نابود می شود.
6-92):كسانى كه به آخرت ايمان آورند به اين كتاب(قرآن) نيزايمان خواهند آورد همچنين «و هم علي صلاتهم يحافظون» (شامل اديان ديگر كه به آخرت ايمان دارند هم ميشود).
6-96):(خدا)شكافنده صبح است و شب را مايه آرامش قرار داده و خورشيد و ماه را جهت حساب تعيين كرده است.
6-70):خلق ستاره ها و روشنى آنها براى پيدا كردن راه در تاريكى هاى دريا و خشكى.
6-98):همه شما را از يك تن(نفس واحدةٍ)در آرامگاهى و در(محل استقرار بچه در شكم مادر)آفريد.
6-99):اسامى انگور،زيتون و انار؛آيات و نشانه ها در(نحوه) پديد آمدن»ثمره».
6-106):هرآنچه از طرف خدا به تو ميرسد پيروى كن.
6-108):دشنام وفحش به كسانى كه غيرازخدا رامی خوانند ندهيد تا مبادا آنها ازروى دشمنى به خدا دشنام دهند.
6-114):آيا من غير از خدا داور و ياورى بجويم؟!كتاب او همه چيز را بيان كرده و «مفصلاً» ميباشد.
6-116و148):اگر از بيشتر مردم روی زمين پيروى كنى تو را از راه خدا گمراه مى كنند،آنان جز از ظن و گمان پيروى نمى كنند،و انديشه باطلى دارند.
6-118و121):از آنچه نام خدا بر آن برده شده بخوريد(بدانيد كه خوردن آن فسق و تبهكاريست).
6-120و151):گناه پنهان و آشكار را ترك كنيد.
6-124):خدا داناتر است كه رسالت خود را در كجا قرار می دهد.(هنگام نزول آيات عده ای می گفتند ما به آن ايمان نمى آوريم تا اينكه مانند آنكه بر رسول نازل شده بر ما هم نازل شود؟).
6-127):»دارالسلام» برای مومنان.
6-136):داوری مشركان درباره سهم از آنچه خدا آفريده{اين از آن خدا و اين از آن شريكان،آنچه مال خداست به شريكان مى رسد ولی آنچه مال شريكان خداست به خدا نمى رسد!}.
6-138و139):مشركان حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام اعلام مى كردند.
6-140):كساني كه حلال خدا را حرام مى كردند و فرزندان خود را از روى نادانى مى كشتند زيانكار شدند.
6-142):از چهارپايان بزرگ و كوچك‌؛پشم ده و كرك ده و سوارى و باركش را بخوريد.
6-145)چيزى براى خورندگان طعام حرام نيست مگر{ميته-خون و گوشت خوك-ذبح بدون نام خدا}.
6-146):مجازات براى يهوديان بخاطر كارهايشان{هر حيوان ناخن دار-پيه گاو و گوسفند مگر آنچه در پشت يا روده هاى آنها يا به استخوانها چسبيده است}.
6-150):بگو اگر(درباره حرامى)راست می گویيد گواهيتان را بياوريد.
6-151):به پدر و مادر خود نيكی كنيد-نفسی را جز به حق نكشيد.
6-152):به مال يتيم دست نزنيد تا به حد رشد و كمال برسند-پيمانه را تمام بدهيد-هنگام سخن گفتن عادل باشيد.
6-154):هدف دادن كتاب به موسى:»علي الذي احسن»-«تفصيل(و بيان حكم)همه چيزها»-«هدايت و رحمت بر خلق تا به معاد ايمان بياورند(قرآن هم تصديق كننده كتب پيشين مى باشد.).»
6-159):تو هيچ پيوندى با كسانى كه دينشان را تجزيه كردند ندارى و از دست آنها غمگين مباش.
6-160):كار نيك 10 برابر پاداش دارد و كار زشت به همان اندازه كيفر دارد.
6-162):بگو همانا نماز،اعمال،حيات و ممات من همه از آن خداست.
6-164):هر كس هر چيزی را كه مى اندوزد برای خود مى اندوزد و هيچ باربرنده اى بار ديگرى را برنمی دارد.
7.سوره الاعراف:
7-4):عذاب الهى هنگام خواب خوش صبحگاه يا آسايش شب.
7-17):راههاى شيطان براى گمراه كردن انسان(از پيش روى-پشت سر-طرف راست و چپ).
7-20و21):شيطان خطاب به آدم و هوا:خدا می خواهد شما با نخوردن اين ميوه درخت در بهشت دو پادشاه نشويد يا عمر جاويدان پيدا نكنيد-من خيرخواه شما هستم!(خوردند و زشتی هاى پوشيده آنها بر خودشان پديدار شد).
7-28):كسانى اند كه هنگامی كه كار زشتی انجام می دهند می گويند ما پدرانمان را بر اين راه يافتيم(و ترسى از انجام اين كار نداريم)؛چرا چيزی را كه نمی دانيد به خدا نسبت می دهيد؟خدا هيچوقت به كارهاى زشت امر نمی كند.
7-29):خدا شما را به عدل و قسط امر كرده و در هر عبادت روی بسوى او آوريد و خودتان را خالص كنيد براى خدا.
7-31):زيورهاى خود را هنگام عبادت برگيريد-اسراف نكنيد.
7-33):منع شده است:اعمال زشت در نهان يا آشكار-ظلم به ناحق-شرك به خدا كه دليلى بر آن نداريد-به خدا دروغ بستن از روى جهالت.
7-40):آمدن مكذبان(روز جزا) به بهشت مثل داخل شدن شتر به سر سوزن است!.
7-42):ما كسى را بيش از وسعش تكليف نمی كنيم.
7-45):كسانى كه صد سبيل می كنند و راه كج را مى طلبند آنها به قيامت ايمان ندارند.
7-46):معرفى اعراف: از سيمايشان شناخته ميشوند،بهشتى نيستند ولى اميد دارند به بهشت راه پيدا كنند.
7-59):هدايت نوح به قومش؛ 7-65):هدايت هود به قومش؛ 7-73):هدايت صالح به قومش(ثمود)
7-65):هود(قوم عاد) بعد از قوم نوح بوده است.(ر.ج به جدول(1) در انتها)
7-94و95):ما همزمان با فرستادن رسول مردم را به سختی ها،مرض و … مبتلا کردیم که تضرع و زاری کنند و بعد از آن خوشی و نیکی آوردیم ولی سپاس گذار نبودند و آنها را عذاب کردیم.
7-97):آیا «اهل القری» ایمنند از اینکه عذاب ما شبانه بر آنها وارد شود در حالی که در خوابند؟.
7-128):خدا زمین را به هر کس که بخواهد واگذار می کند.
7-133):ما طوفان،ملخ،کنه،قورباغه ها و خون را جدا جدا بصورت نشانه هایی(بر قوم موسی) فرستادیم.
7-136):خطاب به قوم موسی:سپس شما را به خاطر اینکه به آیات ما کافر بودند و از آن غافل بودند،عذاب کردیم.
7-138):بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم.
7-142):با موسی 30 شب وعده گذاشتیم سپس آن را با 10 شب دیگر کامل کردیم.
7-143):برای نشانه(به موسی) وی به کوه نگاه کرد و کوه متلاشی شد.
7-145):در الواح از هر موضوعی پندی و برای هر چیزی تفصیلی نوشتیم.
7-147):کسانی که آیات ما و روز دیدار را تکذیب کردند،عمل های(خیر) آنها حبط و باطل خواهد شد.
7-148):ساختن گوساله از زیور توسط قوم موسی در غیاب وی.
7-149):پس از آمدن موسی از این کار پشیمان شدند!.
7-155):موسی 70 مرد را همراه خود به وعده گاه برد و در این هنگام زمین لرزه شدیدی آنان را فرا گرفت و همه 70 نفر کشته شدند.موسی گفت خدایا اگر می خواستی می توانستی آنها و مرا پیش از این از بین ببری.این جز آزمایش تو نیست.
7-157و158):»الرسول النبی الامی».صفاتش را در تورات و انجیل می بینند.او امر به معروف و نهی از منکر می کند،پاکیزه ها را حلال می شمرد و ناپاکی ها را حرام می شمرد.
7-160):برای قوم بنی اسرائیل ابر را سایبان کردیم،»المن و السلوی»: فرود آوردیم،آبشخور هر قوم را مشخص کردیم ولی آنها به خودشان ستم کردند.
7-163):آزمایش روز شنبه برای قوم موسی((صید ماهی در روز ممنوع شده بود در حالی که در این روز ماهی فراوان بروی آب می آمد)).
7-164):عده ای از قوم موسی(ساکتین) به عدهای دیگر(ناهیان):چرا قومی را که خدا عذاب می کند نهی می کنید؟ آنان می گویند:تا عذری به درگاه خدا داشته باشیم و شاید پروا کنند.
7-166):خطاب به قوم موسی(گناهکاران):میمون ها و رانده شده ها شوید.
7-173):مگوئید:ما فرزندان پدرانی هستیم که شرک ورزیده اند.آیا ما را بدانچه آنها انجام می داده اند هلاک می کنی؟.
7-175و176):یک روحانی که خدا به او معارفی از آیات را آموخته بود بعلت پیروی از شیطان به سگ تشبیه شده است. ((اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون خواهد کرد و اگر او را به حال خود واگذاری باز همین کار را میکند)).
7-179):(گمراهان) مانند چهار پایان و بلکه گمراه ترند.
7-180):خدا را بهترین نام هاست پس او را بدین نام ها صدا بزنید(«الأَسْمَاء الْحُسْنَى»).
7-188):بگو:من برای خودم مالک هیچ سود و زیانی نیستم جز آنچه خدا بخواهد،غیب نمی دانم و فقط بیم دهنده و مژده آور هستم.
7-189):همسر مایه آرامش است.
7-191تا195):توصیف شریکانی که مشرکان برای خود می گیرند.
7-200):اگر از طرف شیطان وسوسه شدی به خدا پناه ببر.
7-204):هنگامی که قرآن خوانده می شود ساکت باشید و گوش فرا دهید.
7-205):»الغدو»(صبح زود) و «الاصال»(شامگاهان) را عبادت خدا کنید.

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: